Regulamin świadczenia usług w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych przez Diuna Group sp. z o.o.

§1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady świadczenia usług na rzecz Klientów w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych przez Diuna Group sp. z o.o.

2. Zawarcie umowy o wykonanie tłumaczenia następuje z chwilą pisemnego potwierdzenia warunków realizacji tłumaczenia, pomiędzy Diuna Group sp. z o.o. a Klientem (warunki tłumaczenia obejmują w szczególności rodzaj tłumaczenia, koszt, czas realizacji).

§ 2
Składanie zamówień

1. Dokumenty do tłumaczenia wysyłane są do biura tłumaczeń Diuna Group sp. z o.o. w formie elektronicznej na adres: biuro@diuna.biz w postaci załącznika, lub dostarczane osobiście, przesyłane pocztą, kurierem przez Klienta do siedziby Biura.

2. Na podstawie otrzymanych materiałów, dla Klienta jest przygotowana w szczególności wycena i podany termin realizacji.

3. Potwierdzając warunki usługi tłumaczenia, Klient akceptuje postanowienia niniejszego „Regulamin świadczenia usług w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych przez Diuna Group sp. z o.o.”.

§ 3
Tłumaczenia pisemne

1. Wyróżnia się tłumaczenia pisemne nieuwierzytelnione (zwykłe) i uwierzytelnione (poświadczone).

2. Podstawą rozliczania objętości tłumaczenia pisemnego nieuwierzytelnionego jest liczba stron rozliczeniowych w przetłumaczonym tekście.

3. Jedna strona rozliczeniowa tłumaczenia pisemnego nieuwierzytelnionego liczy 1800 znaków ze spacjami. Objętość tłumaczenia jest zaokrąglana w górę do pełnej strony rozliczeniowej.

4. Podstawą rozliczania objętości tłumaczenia pisemnego uwierzytelnionego jest liczba stron rozliczeniowych w przetłumaczonym tekście. Strona rozliczeniowa zawiera 1125 znaków ze spacjami. Objętość tłumaczenia jest zaokrąglana w górę do pełnej strony rozliczeniowej.
Na prośbę Klienta, Diuna Group sp. z o.o. wykona więcej egzemplarzy tłumaczeń uwierzytelnionych za dodatkową opłatą, wynoszącą 50% ceny tłumaczenia.

5.Tryb i termin przekazania tłumaczenia jest ustalany z Klientem indywidualnie. W takim wypadku, dzień uzgodniony z Klientem na przekazanie tłumaczenia jest to dzień wykonania usługi. Przy ustalaniu trybu i terminu przekazania tłumaczenia nie uwzględnia się sobót, niedziel lub innych dni ustawowo wolnych od pracy, chyba że uzgodniono inaczej.

6. Klient wysyła dokumenty do przetłumaczenia na następujący adres lub adres e-mail:
Diuna Group sp. z o.o.
ul. Słowicza 33
02-170 Warszawa
e-mail: biuro@diuna.biz

7. Diuna Group sp. z o.o. potwierdza otrzymanie dokumentów do przetłumaczenia oraz ustala z Klientem termin i koszt wykonania tłumaczenia.

8. Diuna Group sp. z o.o. odsyła tłumaczenie pisemne w zależności od poczynionych ustaleń z Klientem co do formy odbioru. Odbiór może być osobisty lub za pośrednictwem: przesyłki pocztowej, kuriera oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Klienta.

9. Anulowanie Zamówienia usługi tłumaczenia pisemnego powinno być wykonane w formie pisemnej pocztą elektroniczną lub telefonicznie. W przypadku anulowania Zamówienia na wykonanie tłumaczeń pisemnych w czasie jego trwania, Klient zostaje obciążony kosztami wynikającymi bezpośrednio z ilości tekstu przetłumaczonego do chwili anulowania Zamówienia.

§ 3
Tłumaczenia ustne

1. Klient zamawia usługę tłumaczenia ustnego telefonicznie lub pisemnie na następujący adres e-mail:
Diuna Group sp. z o.o.
ul. Słowicza 33
02-170 Warszawa
e-mail: biuro@diuna.biz

2. Diuna Group sp. z o.o. jest zobowiązane ustalić z Klientem termin i szacunkowy koszt wykonania tłumaczenia ustnego, przesłany Klientowi pocztą elektroniczną.
3. Anulowanie Zamówienia usługi tłumaczenia ustnego powinno być wykonane w formie pisemnej pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

4. Czas pracy tłumacza liczony jest od godziny rozpoczęcia tłumaczenia do godziny zakończenia tłumaczenia określonych w Zleceniu, łącznie z przerwami pomiędzy poszczególnymi częściami tłumaczenia. Rozliczenie następuje jednak zgodnie z faktycznym czasem trwania tłumaczenia, który liczony jest od godziny stawienia się tłumacza do pracy do godziny zwolnienia go przez Zamawiającego z wykonywania tłumaczenia.

5. W przypadku tłumaczeń ustnych jednostką rozliczeniową jest blok 4-godzinny.

6. W przypadku tłumaczeń symultanicznych jednostką rozliczeniową jest blok 4-godzinny. Tłumaczenia symultaniczne zawsze wykonywane są przez 2 tłumaczy.

7. Każdy rozpoczęty blok 4-godzinny liczy się jako pełny blok.

8. W przypadku tłumaczeń wyjazdowych minimalne dzienne wynagrodzenie za tłumaczenie jest równe stawce za 2 bloki.

9. W przypadku tłumaczeń wyjazdowych Klient pokrywa koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia tłumacza.

10. W przypadku anulowania zlecenia na tłumaczenie ustne na później niż 3 dni robocze przed planowanym rozpoczęciem tłumaczenia, naliczana jest opłata za anulowanie w wysokości 30% zamówienia, natomiast w przypadku anulowania zlecenia na 24 godziny przed planowanym rozpoczęciem tłumaczenia, opłata za anulowanie wynosi 100% wartości usługi.

§ 4
Płatności

1. Klient zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia na podstawie faktury lub rachunku. Dowody sprzedaży są wystawiane po realizacji Zamówienia przez Diuna Group sp. z o.o.

2.  W przypadku pierwszego zlecenia wystawiana jest faktura proforma.

3. Płatności są realizowane w formie przelewu na rachunek wskazany w fakturze, lub w formie gotówkowej w kasie Biura.

§ 5
Reklamacja

1. Jeżeli Diuna Group sp. z o.o., stwierdzi że reklamacja jest uzasadniona zostanie ona usunięta bezpłatnie przez Diuna Group sp. z o.o., pod warunkiem jej zgłoszenia w ciągu 7 dni od daty otrzymania tłumaczenia przez Klienta. Reklamacje zgłoszone po upływie tego terminu mogą być uwzględnione przez Diuna Group sp. z o.o. odpłatnie.

2. Zgłoszenie reklamacji nie zmienia terminu zapłaty za usługę.

3. Wysokość odszkodowania za wszelkie poniesione szkody związane z wykonaniem tłumaczenia przez Diuna Group sp. z o.o., ogranicza się do wysokości wynagrodzenia należnego Diuna Group sp. z o.o. za wykonanie tego zlecenia.

4. Diuna Group sp. z o.o. ma możliwość dochodzenia nieterminowo regulowanych należności oraz naliczania odsetek za zwłokę zgodnie z obowiązującymi przepisami, jak również korzystania w tym zakresie z usług podmiotów zajmujących się windykacją należności.

5. W rezultacie, w przypadku przekroczenia przez Klienta terminu płatności, Diuna Group sp. z o.o. ma możliwość przekazania przeterminowanej należności do podmiotu zajmującego się windykacją należności, celem odzyskania należności drogą polubowną.

6. W przypadku nieskutecznej windykacji, Diuna Group sp. z o.o. ma możliwość zbycia zaległych należności osobie trzeciej na mocy cesji wierzytelności.

§ 6
Prawa autorskie i poufność

1. Majątkowe prawa autorskie oraz pozostałe prawa własności intelektualnej do wykonanego tłumaczenia są przenoszone na Klienta bezpośrednio po uregulowaniu pełnej kwoty należności na podstawie wystawionego przez Diuna Group sp. z o.o. dowodu sprzedaży.

2. Wszystkie dokumenty i informacje przekazane przez Klienta oraz treść spotkań tłumaczonych przez tłumaczy ustnych są traktowane jako poufne i nie są udostępniane osobom trzecim, z wyłączeniem materiałów powszechnie dostępnych (publikacje prasowe i internetowe, ogólnie dostępne akty prawne itp.).

3. Wszelkie dane Klienta są gromadzone i przetwarzane w celu prawidłowego wykonania usług.

4. Diuna Group sp. z o.o. podejmuje wszelkie niezbędne środki do ochrony danych osobowych Klienta i wszelkich innych udostępnianych danych, w tym w szczególności tekstów zlecanych do tłumaczenia.

5. Diuna Group sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość do udostępnienia otrzymanych od klienta dokumentów i informacji osobom współpracującym z Diuna Group sp. z o.o. w celu wykonania usług.

§ 7
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin ma zastosowanie w kwestiach nieuregulowanych odrębnie pomiędzy Diuna Group sp. z o.o. i Klientem. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2. Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne w całości lub w części bądź za niemożliwe do spełnienia, pozostałe postanowienia zachowują ważność i pozostają w mocy, zaś postanowienia dotknięte nieważnością lub niemożliwością zastępują postanowienia najbardziej zbliżone uwzględniające bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

3. Wszelkie spory na tle postanowień niniejszego Regulaminu lub świadczonych usług będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Diuna Group sp. z o.o. Tym niemiej, Diuna Group sp. z o.o. i Klient będą dążyć do polubownego rozstrzygania sporów.

Zaufali nam:

Wybierz język