REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

DEFINICJE

Usługodawca – Diuna Group sp. z o.o. z siedzibą i adresem w Warszawie ul. Słowicza 33, kod pocztowy: 02-170 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000951792 NIP: 7010424337

Klient – posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną
Usługi – usługi tłumaczeń oraz pozostałe usługi lingwistyczne świadczone przez Usługodawcę
Regulamin – niniejszy regulamin

Rozdział I
POSTANOWNIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa:
a) rodzaje i zakres świadczonych usług
b) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę
c) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego
d) prawa i obowiązki stron

2. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Klientów zgodnie z niniejszym regulaminem.

3. Warunkiem korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę jest zapoznanie się z regulaminem i jego akceptacja przez Klienta.

4. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Klientom regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przed zawarciem umowy na stronie www.diuna.biz. Dostęp do aktualnej treści regulaminu jest również możliwy w każdym czasie poprzez kontakt z usługodawcą pod adresem poczty elektronicznej biuro@diuna.biz.

5. Klient nie jest związany postanowniami regulaminu, które nie zostały mu udostępnione przed zawarciem umowy.

Rozdział II
WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ

1. Usługodawca świadczy na rzecz Klientów odpłatne usługi tłumaczeń oraz pozostałe usługi lingwistyczne.

2. Usługi świadczone są z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

3. W celu skorzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę niezbędne jest przesłanie przez Klienta uzupełnionego formularza zamówienia dostępnego pod adresem https://diuna.biz/zamowienie/formularz/ lub przesłanie zapytania w zakresie wstępnej wyceny usług świadczonych przez Usługodawcę na adres zamowienie@diuna.biz lub biuro@diuna.biz.

4. W odpowiedzi na zapytanie przesłane przez Klienta, Usługodawca prześle na adres e-mail wskazany przez Klienta możliwe warianty świadczenia usługi oraz wstępną wycenę Usługi skalkulowaną w oparciu informacje przekazane przez Klienta.

5. Ostateczna akceptacja warunków świadczenia Usługi przez Klienta następuje drogą e-mailową. W odpowiedzi na otrzymaną akceptację warunków Usługi Usługodawca utworzy dla Klienta spersonalizowaną dyspozycję płatności w systemie szybkich płatności elektronicznych. Link do strony płatności przesłany zostanie na adres e-mail Klienta z adresu platnosci@diuna.biz.

6. Przesłany przez Usługodawcę link do strony spersonalizowanej szybkiej płatności elektronicznej stanowi ofertę w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Oferta Usługodawcy zachowuje ważność w terminie wskazanym przez Usługodawcę, a w każdym przypadku nie dłużej niż przez okres 24 godzin od chwili utworzenia dyspozycji płatności przez Usługodawcę. Przyjęcie oferty przez Klienta wymaga dokonania płatności we wskazanym wyżej terminie. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.

7. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą otrzymania prez Usługodawcę od operatora szybkich płatności elektronicznych potwierdzenia dokonania dokonania płatności przez Klienta, a w przypadku braku otrzymania potwierdzenia – z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy.

8. Akceptując niniejszy regulamin Klient będący konsumentem wyraża zgodę na udostępnienie usługi świadczonej przez Usługodawcę przed upływem 14 dniowego terminu na odstąpienie od umowy, przyjmując zarazem do wiadomości, iż w związku z tym traci on prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Usługodawcą.

9. Do zawarcia umowy oraz korzystania z Usługi wymagany jest po stronie Klienta:
– komputer, tablet lub podobnie działające urządzenie
– stabilne połączenie z internetem (zalecana minimalna prędkość transmisji danych: 20 Mbps)
– dostęp do aktywnego konta e-mail
– aktualna wersja przeglądarki internetowej (Opera, Mozilla Firefox, Edge, Chrome, Safari) z włączoną obsługą plików Cookie oraz włączoną obsługą JavaScript

10. Usługodawca rozpocznie świadczenie usług w terminie ustalonym warunkami zamówienia i zaakceptowanymi wcześniej przez Strony.

Rozdział III
PŁATNOŚCI

1. Korzystanie z Usług świadczonych przez Usługodawcę jest odpłatne.

2. Płatności dokonywane są przez Klienta przed rozpoczęciem korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę, zgodnie z procedurą wskazaną w Rozdziale II. Niezależnie od powyższego, odrębna umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem może przewidywać modyfikacje w zakresie obsługi zamówień oraz rozliczeń pomiędzy Stronami.

3. Akceptacja niniejszego regulaminu stanowi jednocześnie zgodę Klienta na wystawianie przez Usługodawcę faktur VAT w formie elektronicznej i dostarczanie ich na adres e-mail wskazany przez Klienta.

Rozdział IV
PRAWA I OBOWIAZKI USŁUGODAWCY I KLIENTA

1. Usługodawca zobowiązany jest świadczyć Usługi w zakresie oraz terminie określonym każdorazowo warunkami zamówienia.

2. Usługodawca zobowiązany jest świadczyć usługę z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa, w szczególności mając na uwadzę ochronę praw autorskich dotyczącą udostępnianych treści.

3. Usługodawca zapewnia, iż posiada odpowiednie kwalifikacje i możliwości techniczne niezbędne do świadczenia przedmiotowych Usług.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne dotyczące urządzeń wykorzystywanych przez Klienta w przypadkach gdy uniemożliwiają bądź utrudniają one korzystanie ze świadczonej Usługi. W szczególności usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieaktualne lub nieprawidłowo działające oprogramowanie wykorzystywane przez Klienta, konfigurację usług pocztowych, zabezpieczenia antyspamowe, programy blokujące i filtry stosowane przez dostawcę usług poczty elektronicznej Klienta.

5. Klient zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie możliwości korzystania z urządzeń zapewniających wymagania techniczne niezbędne dla prawidłowego korzystania z usługi.

6. Zabronione jest dostarczanie przez Klienta z treści o charakterze bezprawnym, treści nieprawdziwych, mogących wprowadzić w błąd lub treści mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów teleinformatycznych.

Rozdział V
REKLAMACJE

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji.

2. Składana przez Klienta reklamacja powinna przynajmniej:
a) wskazywać Klienta oraz osobę składającą w jego imieniu reklamację poprzez podanie imienia i nazwiska/firmy, adresu oraz danych kontaktowych/danych rejestrowych
b) wskazywać okoliczności faktyczne stanowiące podstawę reklamacji
c) zawierać podpis Klienta składającego reklamację lub osoby uprawnionej do złożenia reklamacji w imieniu Klienta

3. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej lub przesłać na adres siedziby Usługodawcy.

4. Usługodawca ustosunkuje się do złożonej przez Klienta reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Brak ustosunkowania się Usługodawcy w zakreślonym wyżej terminie jest równoznaczny z uznaniem złożonej reklamacji.

5. Usługodawca nie wyraża zgody na pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich wynikających z umów zawartych w oparciu o niniejszy regulamin.

Rozdział VI
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Diuna Group sp. z o.o. ul. Słowicza 33, 02-170 Warszawa KRS: 0000951792.

2. Akceptując regulamin Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez usługodawcę. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak niezbędne dla celów świadczenie usługi.

3. Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez usługodawcę w celu świadczenia usługi na podstawie niniejszego regulaminu oraz dla celów marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219). Przetwarzanie danych osobowych może zostać powierzone osobie trzeciej, zgodnie z przepismi ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Usługodawca przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zapewnia zastosowanie odpowiednich rozwiązań technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych, a w szczególności chroni je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia z bazy danych usługodawcy. Stosowne żądanie należy zgłosić w formie pisemnej na adres siedziby usługodawcy.

Rozdział VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Nieważność lub bezskuteczność któregokolwiek z postanowień regulaminu nie powoduje nieważności lub bezskuteczności pozostałych jego postanowień.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie, o czym poinformuje Klienta w formie pisemnej, podając jednocześnie termin wejścia w życie nowej treści regulaminu, nie krótszy niż 14 dni.

4. W przypadku braku akceptacji przez Klienta zmian treści regulaminu, Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi – ze skutkiem na dzień wejścia nowego regulaminu w życie.

5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 15 maja 2018 r. do jego zmiany lub odwołania.

6. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

Zaufali nam:

Wybierz język